POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULE ZGÓD i KLAUZULA INFORMACYJNA

(formularz kontaktowy)

Klauzule zgód (do umieszczenia pod formularzem kontaktowym):

  • Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną w związku z przetwarzaniem danych osobowych (link do klauzuli informacyjnej).
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Orangina Schweppes Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000451123, nr: NIP: 1080014937), w celu komunikowania się ze mną w ramach realizacji usług lub przekazywania informacji na temat działalności Orangina Schweppes Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółki oraz produktów Spółki.
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Orangina Schweppes Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000451123, nr NIP: 1080014937).
  • Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne przez Orangina Schweppes Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000451123, nr NIP: 1080014937).

Klauzula informacyjna (do umieszczenia w linku przy pierwszym checkboxie):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „Rozporządzenie”), informujemy Panią/Pana, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako „Administrator Danych Osobowych” lub „Spółka”) jest Orangina Schweppes Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Wyścigowej 6, 02-681 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000451123, NIP: 1080014937, REGON: 146544043, kapitał zakładowy Spółki: 8.000.000,00 zł. Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez  adres e-mail: reception.ospl@suntory.com, telefonicznie pod numerem telefonu: 22 43 16 800 bądź pisemnie na wskazany adres siedziby Administratora Danych Osobowych.

2. Osobą kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Grupie Kapitałowej Suntory Beverage & Food Europe, w której skład wchodzi Orangina Schweppes Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: GDPR.Info@suntory.com.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu komunikowania się z Panią/Panem w ramach realizacji usług lub przekazywania informacji na temat naszej działalności, naszej Spółki oraz produktów Spółki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia – tj. na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) Spółkom z Grupy Kapitałowej Suntory Beverage & Food Europe;
b) naszym partnerom biznesowym (kategoria ta może na przykład obejmować naszych partnerów, od których Pani/Pan bądź Pani/Pana spółka lub organizacja zakupiła produkty Spółki), zobowiązanym na mocy odpowiednich umów do przestrzegania zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych oraz odpowiednich przepisów dotyczących zapewnienia prywatności i poufności;
c) przedstawicielom i wykonawcom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia usług na rzecz naszej Spółki (tj. księgowi Spółki, profesjonalni doradcy, dostawcy usług informatycznych i komunikacyjnych oraz przedsiębiorstwa windykacyjne);
d) podmiotom w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo i regulacje;
e) w przypadku sprzedaży naszej działalności lub aktywów, w którym to przypadku może zaistnieć konieczność ujawnienia Pani/Pana danych osobowych potencjalnemu nabywcy w celu zachowania należytej staranności; oraz
f) w przypadku nabycia Spółki przez podmiot zewnętrzny, w którym to przypadku zgromadzone przez Spółkę dane osobowe zostaną ujawnione nabywcy będącemu podmiotem zewnętrznym.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich / mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Przekazując Państwa dane osobowe do innego kraju znajdującego się poza EOG zapewniamy, że są one chronione i przekazywane w sposób zgodny z wymogami prawnymi. Na przykład w odniesieniu do danych przekazywanych poza Europę, może to odbywać się na jeden z poniższych sposobów:

  • kraj, do którego nasza Spółka przesyła dane, może być zatwierdzony przez Komisję Europejską jako kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;
  • odbiorca mógł podpisać umowę opartą na „wzorcowych klauzulach umownych” zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zobowiązujących dany podmiot do ochrony danych osobowych;
  • w przypadku, gdy odbiorca znajduje się w Stanach Zjednoczonych, może być certyfikowanym członkiem systemu Tarcza Prywatności UE-USA; lub
  • w innych okolicznościach prawo może zezwalać naszej Spółce na transfer danych osobowych poza Europę.
    W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii Pani/Pana danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 3, a także przez okres niezbędny dla ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

7. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo do uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz dostępu do przechowywanych przez Spółkę danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) prawo do wycofania w dowolnej chwili zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed cofnięciem. Należy jednak pamiętać, że pomimo wycofania zgody nasza Spółka może być w dalszym ciągu uprawniona do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeśli istnieje ku temu inny uzasadniony powód;
c) w pewnych okolicznościach prawo do otrzymywania niektórych danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i/lub żądania przekazania tych danych osobom trzecim lub podmiotom wewnętrznym, jeżeli jest to technicznie wykonalne. Należy pamiętać, że prawo to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane bezpośrednio naszej Spółce;
d) prawo do żądania poprawienia przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, jeżeli są one niedokładne lub niekompletne;
e) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w określonych okolicznościach. Należy pamiętać, że mogą zaistnieć okoliczności, w których pomimo zwrócenia się przez Panią/Pana z prośbą o usunięcie Pani/Pana danych osobowych nasza Spółka może być zgodnie z prawem upoważniona do ich przechowywania;
f) prawo do żądania ograniczenia przez Spółkę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pewnych okolicznościach. Podobnie jak w poprzednim przypadku, mogą zaistnieć okoliczności, w których pomimo Pani/Pana prośby o ograniczenie przetwarzania przez nas danych osobowych nasza Spółka będzie zgodnie z prawem upoważniona do odrzucenia takiego żądania; oraz
g) prawo do udzielenia Spółce instrukcji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych po śmierci.
W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, o którym mowa w pkt 2 powyżej.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że którekolwiek z praw zostało naruszone przez Spółkę.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu wskazanego w pkt 3 powyżej.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu/ podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.