"Wieloletnia historia i dziedzictwo marki Schweppes sięga ponad 235 lat. Obecnie znak towarowy oraz komercjalizacja należą do różnych firm na całym świecie. Schweppes International Limited, spółka należąca do Suntory Beverage & Food Ltd, jest właścicielem znaku towarowego Schweppes® i powiązanych z nim firmami w następujących krajach: Andora, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Lichtenstein, Luksemburg, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, San Marino, Słowacja, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Suntory Beverage & Food Europe (SBFE) jest regionalną strukturą zarządzającą działalnością naszych jednostek biznesowych w Europie.

Wszelkie odniesienia do „Spółki” w niniejszej Polityce odnoszą się do jednostki biznesowej SBFE i obejmują następujące elementy:

 • Lucozade Ribena Suntory
 • Lucozade Ribena Suntory Ireland
 • Orangina Schweppes France
 • Orangina Schweppes Belgium
 • Schweppes Suntory Espana
 • Schweppes Suntory Portugal
 • Schweppes International Limited
 • Orangina Schweppes Poland
 • Citresa

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystywane są dane osobowe zbierane lub generowane przez Spółkę w związku z niniejszą witryną internetową, a także produktami i usługami Spółki.

Poniższa lista przedstawia wszelkie kwestie objęte niniejszą Polityką Prywatności.

 • INFORMACJE OGÓLNE
 • DOSTARCZANE PRODUKTY I USŁUGI
 • RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH
 • W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE?
 • UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM I PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM
 • TRANSGRANICZNE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
 • W JAKI SPOSÓB CHRONIMY PAŃSTWA DANE?
 • JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
 • PAŃSTWA PRAWA
 • PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

Spółka Orangina Schweppes Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana pod adresem: Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000451123, NIP: 1080014937, REGON: 146544043, kapitał zakładowy Spółki: 8.000.000,00 zł, gromadzi i wykorzystuje określone dane osobowe. Spółka jest odpowiedzialna za zapewnienie, wszelkie dane osobowe są wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Spółka szanuje prywatność i zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich zgromadzonych danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje przetwarzanie danych osobowych przez naszą Spółkę w ramach prowadzenia działalności komercyjnej.

W niniejszej Polityce Prywatności wykorzystywane są następujące definicje:

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie dane dotyczące żyjącej osoby fizycznej, która może zostać zidentyfikowana na podstawie tych danych lub na podstawie danych i innych informacji będących w posiadaniu lub mogących wejść w posiadanie naszej Firmy (bądź jej przedstawicieli lub usługodawców). Oprócz informacji faktycznych, pojęcie to obejmuje również wszelkie przypadki wyrażania opinii na temat osób fizycznych oraz wskazanie intencji Spółki lub innej osoby w odniesieniu do osoby fizycznej.

DOSTARCZANE PRODUKTY I USŁUGI

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy następujących kategorii Państwa informacji i danych, które gromadzimy dostarczając następujące produkty i usługi:

 • Informacje, które gromadzimy za pośrednictwem witryn internetowych Spółki;
 • Informacje, które gromadzimy w ramach naszej działalności;
 • Informacje, które gromadzimy w trakcie produkcji i sprzedaży produktów Spółki.

RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Wiele działań Spółki wymaga od nas uzyskania danych osobowych w celu realizacji usług lub podjętych zobowiązań. W związku z każdą z tych czynności, Spółka zbiera i przetwarza następujące Dane osobowe dotyczące Państwa:

Informacje, które nam Państwo przekazują. Kategoria ta obejmuje informacje, które przekazują Państwo samodzielnie naszej Spółce. Lista rodzajów danych osobowych, o których udostępnienie Spółka może Państwa poprosić jest otwarta i może obejmować między innymi:

 • podstawowe dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, stanowisko w przedsiębiorstwie, nazwa przedsiębiorstwa, adres e-mail przedsiębiorstwa, numer telefonu służbowego, adres przedsiębiorstwa, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
 • wszelkie informacje, które zdecydują się Państwo udostępniać na forach internetowych Spółki, które mogą być uważane za dane osobowe. (Należy pamiętać o tym, że nasza Spółka nie zestawia informacji umieszczonych na forach internetowych Spółki z danymi osobowymi z konta lub profilu w Centrum Użytkownika);

Informacje na Państwa temat, które gromadzimy lub generujemy. Lista tego rodzaju informacji jest otwarta i obejmuje między innymi:

 • dokumentację historii kontaktów z Państwem, która będzie wykorzystywana w celu obsługi zapytań, w celu zapewnienia zadowolenia naszych klientów ze świadczonych usług;
 • dane dotyczące czynności związanych z korzystaniem z dokumentów chronionych, takich jak zmiana uprawnień i zezwoleń dokumentu i informacji dotyczących osoby fizycznej, która wykonywała czynności.

Informacje uzyskiwane z innych źródeł.

Pliki cookie

 • Gdy odwiedzają Państwo nasze witryny internetowe, wykorzystujemy pliki cookie w celu gromadzenia informacji technicznych dotyczących usług, z których Państwo korzystają, oraz sposobu korzystania z udostępnionych usług.
 • Więcej informacji na temat plików cookie wykorzystywanych na witrynach internetowych Spółki można znaleźć w Regulaminie dotyczącym plików cookie znajdującym się na witrynie internetowej.

Anonimizowane dane

 • Oprócz powyższych kategorii danych osobowych, nasza spółka przetwarza również anonimowe informacje i dane, które nie są przetwarzane w odniesieniu do konkretnej osoby fizycznej.

Dzieci

Ochrona prywatności dzieci stanowi dla naszej Spółki jeden z kluczowych priorytetów. Niniejsza witryna internetowa jest prowadzona zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa obowiązującymi w krajach, w których prowadzimy działalność. 

Dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia powinny uzyskać zgodę rodzica/opiekuna przed udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych na witrynie internetowej oraz przed skorzystaniem z naszych produktów i usług. Zgodnie z obowiązującym prawem, Spółka nie będzie wymagać ani żądać od dzieci poniżej tego wieku podania większej ilości danych osobowych, niż jest to racjonalnie uznane za niezbędne w celu realizacji odpowiednich działań na witrynie internetowej lub do korzystania z produktów i usług oferowanych przez Spółkę. 

Jeśli nie osiągnęli Państwo jeszcze wieku określonego w przepisach obowiązującego prawa, nie mogą Państwo zarejestrować się na tej witrynie internetowej.

Nasza Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przypadki przesłania danych osobowych za pośrednictwem tej witryny internetowej przez osoby niepełnoletnie.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe mogą być przez nas przechowywane i przetwarzane w następujący sposób i w następujących celach:

 • w celu bieżącego sprawdzania i ulepszania informacji zamieszczanych na naszych witrynach internetowych w celu zapewnienia, że są one przyjazne dla użytkowników i zapobiegania potencjalnym zakłóceniom lub atakom cybernetycznym;
 • w celu oceny Państwa zgłoszeń na otwarte stanowiska pracy w naszym przedsiębiorstwie, w stosownych przypadkach;
 • w celu pozyskiwania klientów;
 • w celu konfiguracji kont użytkowników do korzystania z Centrum Użytkownika;
 • w celach związanych z monitorowaniem i analizą statystyczną bieżących ataków na urządzenia i systemy oraz w celu ciągłego dostosowywania rozwiązań w celu zabezpieczenia urządzeń i systemów przed aktualnymi atakami;
 • w celu lepszego zrozumienia opinii na temat produktów lub usług Spółki oraz pomocy w szybkim i łatwym dostarczaniu większej ilości informacji na temat korzystania z produktów i usług;
 • w celu komunikowania się z Państwem w ramach realizacji usług lub przekazywania informacji na temat naszej działalności, naszej Spółki oraz produktów;
 • w celu dogłębnej analizy zagrożeń;
 • w celu zrozumienia Państwa potrzeb i zainteresowań;
 • w celu zarządzania i administrowania przedsiębiorstwem;
 • w celu przestrzegania i oceny zgodności z obowiązującymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i wewnętrznymi oraz wewnętrznymi regulaminami i procedurami; lub
 • w celu administrowania i prowadzenia baz danych, w których gromadzone są dane osobowe.

Jednakże we wszystkich przypadkach, gdy wykorzystujemy dane osobowe upewniamy się, że ich wykorzystanie jest zgodne z obowiązującym prawem i regulacjami. Co więcej, przepisy obowiązującego prawa i regulacji pozwalają nam i wymagają od naszej Spółki wykorzystywania danych osobowych z różnych powodów. Należą do nich między innymi:

 • konieczność przetwarzania danych w celu wywiązywania się przez Spółkę z zobowiązań umownych wobec naszych klientów;
 • przypadki, w których udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych;
 • konieczność wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązującego prawa i regulacji;
 • konieczność przetwarzania danych w celu ustanowienia, wykonania lub obrony praw Spółki lub do celów związanych z postępowaniami sądowymi;
 • sytuacje, w których wykorzystanie Państwa danych osobowych w opisany sposób jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych, takich jak:
  – umożliwienie skutecznego i sprawnego zarządzania i administrowania działalnością Spółki;
  – zapewnienie zgodności z wewnętrznymi regulaminami i procedurami;
  – monitorowanie wykorzystania materiałów Spółki chronionych prawem autorskim;
  – umożliwienie szybkiego i łatwego dostępu do informacji o naszej Spółce, jej działalności i produktach;
  – oferowanie optymalnych i aktualnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa urządzeń mobilnych i systemów informatycznych; oraz
  – zdobycie dalszej wiedzy na temat bieżących zagrożeń dla bezpieczeństwa sieci w celu aktualizacji naszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i dostarczenia ich na rynek.

Nasza Spółka będzie podejmować działania w celu zapewnienia, że dostęp do danych osobowych będą mieli tylko pracownicy Spółki, których potrzeba dostępu do danych wiąże się z celami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności.

UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM I PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe w ramach grupy spółek Suntory w celach opisanych powyżej:

Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe przedsiębiorstwom działającym poza Grupą Suntory, między innymi:

 • naszym partnerom biznesowym. Kategoria ta może na przykład obejmować naszych partnerów, od których Państwo bądź Państwa spółka lub organizacja zakupiła produkty Spółki. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie partnerom biznesowym zobowiązanym na mocy odpowiednich umów do przestrzegania zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych oraz odpowiednich przepisów dotyczących zapewnienia prywatności i poufności;
 • z przedstawicielami i wykonawcami podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia usług na rzecz naszej Spółki (tj. księgowi Spółki, profesjonalni doradcy, dostawcy usług informatycznych i komunikacyjnych oraz przedsiębiorstwa windykacyjne). Wspomniane podmioty zewnętrzne będą objęte odpowiednimi obowiązkami w zakresie ochrony danych osobowych i będą wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności;
 • w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo i regulacje, na przykład w przypadkach, gdy obowiązek ujawnienia danych osobowych wynika z konieczności wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych (w tym spełnienia wymogów sprawozdawczości podatkowej i ujawnienia informacji organom regulacyjnym), lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony praw Spółki;
 • w przypadku sprzedaży naszej działalności lub aktywów, w którym to przypadku może zaistnieć konieczność ujawnienia Państwa danych osobowych potencjalnemu nabywcy w celu zachowania należytej staranności; oraz
 • w przypadku nabycia Spółki przez podmiot zewnętrzny, w którym to przypadku zgromadzone przez Spółkę dane osobowe zostaną ujawnione nabywcy będącemu podmiotem zewnętrznym.

TRANSGRANICZNE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Nasza Spółka jest globalnym przedsiębiorstwem. Klienci naszej Spółki oraz jej działalność są globalnie rozproszone. W rezultacie gromadzimy i przekazujemy dane osobowe na całym świecie. Oznacza to, że możemy przekazywać Państwa dane osobowe do lokalizacji znajdujących się poza granicami Państwa kraju zamieszkania.

Przekazując Państwa dane osobowe do innego kraju znajdującego się poza EOG zapewniamy, że są one chronione i przekazywane w sposób zgodny z wymogami prawnymi. Na przykład w odniesieniu do danych przekazywanych poza Europę, może to odbywać się na jeden z poniższych sposobów:

 • kraj, do którego nasza Spółka przesyła dane, może być zatwierdzony przez Komisję Europejską jako kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;
 • odbiorca mógł podpisać umowę opartą na „wzorcowych klauzulach umownych” zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zobowiązujących dany podmiot do ochrony danych osobowych;
 • w przypadku, gdy odbiorca znajduje się w Stanach Zjednoczonych, może być certyfikowanym członkiem systemu Tarcza Prywatności UE-USA; lub
 • w innych okolicznościach prawo może zezwalać naszej Spółce na transfer danych osobowych poza Europę.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych podczas ich przesyłania poza Europę (w tym kopię standardowych klauzul dotyczących ochrony danych osobowych, które zawarliśmy z odbiorcami danych osobowych) można uzyskać kontaktując się z naszą Spółką przez adres e-mail wymieniony w pkt 10 poniżej.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY PAŃSTWA DANE?

Nasza Spółka wdrożyła środki mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa naszych systemów informacyjnych. Dane klientów są odpowiednio zabezpieczone, biorąc pod uwagę poufność powierzonych danych. Odpowiednie środki zapobiegawcze (takie jak ograniczony dostęp) są stosowane w systemach komputerowych Spółki. Dostęp fizyczny do miejsc, w których gromadzone są dane osobowe lub następuje ich przetwarzane lub przechowywane, jest ograniczony wyłącznie do upoważnionych pracowników.

Warunkiem zatrudnienia jest przestrzeganie przez pracowników naszej Spółki wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym także dotyczących ochrony danych osobowych. Dostęp do szczególnie chronionych danych osobowych jest ograniczony wyłącznie do pracowników, którzy potrzebują ich do wykonywania swoich zadań. Nieupoważnione wykorzystywanie lub ujawnianie informacji poufnych podmiotów SBFE przez pracowników Spółki jest zabronione i może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.

W przypadku kontaktu z jednym z naszych pracowników w celu uzyskania informacji na temat Państwa danych, mogą zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych danych osobowych. Ten rodzaj zabezpieczenia ma na celu zapewnienie dostępu do informacji wyłącznie Państwu lub upoważnionym przez Państwa osobom.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Okres przechowywania przez Spółkę Państwa danych osobowych będzie się różnił i zostanie określony na podstawie poniższych kryteriów:

 • cel, w jakim wykorzystywane są dane, na przykład okres trwania Państwa umowy z naszą Spółką, w związku, z którym konieczne będzie przechowywanie Państwa danych tak długo, jak będzie to konieczne w celu realizacji umowy; oraz
 • zobowiązania prawne – przepisy prawa lub regulacje mogą określać minimalny okres, przez jaki musimy przechowywać Państwa dane osobowe.

PAŃSTWA PRAWA

We wszystkich powyższych przypadkach, w których nasza Spółka gromadzi, wykorzystuje lub przechowuje Państwa dane osobowe, mają Państwo następujące prawa i w większości przypadków mogą Państwo z nich skorzystać bezpłatnie.

  Prawa te obejmują:

 • prawo do uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz dostępu do przechowywanych przez Spółkę danych osobowych dotyczących Państwa
 • prawo do wycofania w dowolnej chwili zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że pomimo wycofania zgody nasza Spółka może być w dalszym ciągu uprawniona do przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli istnieje ku temu inny uzasadniony powód. Na przykład może zaistnieć konieczność przechowywania Państwa danych osobowych w celu wywiązania się przez spółkę z obowiązków nakładanych przez prawo;
 • w pewnych okolicznościach prawo do otrzymywania niektórych danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i/lub żądania przekazania tych danych osobom trzecim lub podmiotom wewnętrznym, jeżeli jest to technicznie wykonalne. Należy pamiętać, że prawo to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane bezpośrednio naszej Spółce;
 • prawo do żądania poprawienia przez Spółkę Państwa danych osobowych, jeżeli są one niedokładne lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych w określonych okolicznościach. Należy pamiętać, że mogą zaistnieć okoliczności, w których pomimo zwrócenia się przez Państwa z prośbą o usunięcie Państwa danych osobowych nasza Spółka może być zgodnie z prawem upoważniona do ich przechowywania;
 • prawo do sprzeciwu lub żądania ograniczenia przez Spółkę przetwarzania Państwa danych osobowych w pewnych okolicznościach. Podobnie jak w poprzednim przypadku, mogą zaistnieć okoliczności, w których pomimo Państwa sprzeciwu lub prośby o ograniczenie przetwarzania przez nas Danych osobowych nasza Spółka będzie zgodnie z prawem upoważniona do odrzucenia takiego żądania; oraz
 • prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że którekolwiek z Państwa praw zostało naruszone przez Spółkę.
 • prawo do udzielenia Spółce instrukcji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych po Państwa śmierci.

Mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw kontaktując się ze Spółką korzystając z adresu e-mail wymienionego w punkcie 10 poniżej.

PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania przez Spółkę danych osobowych lub niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych osobowych, korzystając z poniższych danych kontaktowych:
Adres e-mail: GDPR.Info@suntory.com

Zwykle jesteśmy w stanie szybko i skutecznie rozwiązać problemy lub wątpliwości związane z Państwa prywatnością. Jeśli nie będą Państwo zadowoleni z odpowiedzi otrzymanej od naszego Inspektora Ochrony Danych, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z lokalnym organem regulacyjnym. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Tel: 22 531 03 00
Fax: 22 531 03 01